9-OSOBOWE BUSY
Szybko, Tanio i Bezpiecznie

Regulamin Przewozu Osób "BOLO"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.),Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zmian), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Rozporządzenie Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 24.02.2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006, Nr 38, poz. 266). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 Nr 1137).

1.Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.
b) Przewoźnik - firma wykonująca przewóz Pasażerów autokarem/busem na podstawie zezwoleń
i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej, nazwa Przewoźnika podana jest na bilecie.
c) Bilet - dokument imienny uprawniający do przejazdu wskazanej na nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę, który ważny jest wraz z dokumentem, potwierdzającym tożsamość Pasażera tj. dowód osobisty lub paszport.
d) Umowa przewozu - jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili dokonania rezerwacji przez Pasażera(podczas rozmowy, sms lub umowy ustnej, email), na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem (należnością za bilet) Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do wskazanej miejscowości docelowej. Anulowanie umowy możliwe jest jedynie 24 godziny przed datą planowanego wyjazdu, w innym przypadku Pasażer ponosi pełen koszt przewozu, bez względu na to czy fizycznie będzie w busie czy nie. W takim przypadku opłatę za przejazd należy uiścić do 7 dni od daty odjazdu na konto bankowe Santander: 64 1090 2590 0000 0001 4664 2572 Angelika Michałuszko BOLO  Długi Kąt 120 23-460 Józefów, w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz miejsce wyjazdu i przyjazdu. W przypadku nieuiszczenia opłaty, sprawa zostanie przekazana do firmy windykacyjnej w celu dalszego postępowania lub na drogę sądową. 
e) Rozkład jazdy - plan przejazdów autokarów/busów na trasie, z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków (w czasie lokalnym), godzin przyjazdów oraz nazw przystanków. Rozkład jazdy dostępny jest w punktach sprzedaży biletów, a także na stronie internetowej Przewoźnika.
f) Bagaż podręczny – bagaż o wadze do 5 kg, który pasażer może zabrać ze sobą do kabiny pasażerskiej, pozostający pod bezpośrednią opieką Pasażera.
g) Bagaż podstawowy – bagaż bezpłatny, który pasażer przekazuje do luku bagażowego

h) Bagaż dodatkowy  - bagaż dodatkowo płatny, powyżej dwóch toreb/ walizek łącznej wagi 50kg który pasażer przekazuje do luku bagażowego.
i) Bagaż\ towar niewydany przez zleceniodawcę lub osobę do tego uprawnioną,  nie uprawnia do niezapłacenia za transport Przewoźnikowi i podstawienie się busa pod adres. Koszt w 100% frachtu ponosi zleceniodawca, który jest zobowiązany do zapłaty w ciągu 7 dni.

2. Ubezpieczenie na czas przejazdu dotyczy PASAŻERA który opłacili bilet/Przejazd w firmie " BOLO".

3. PRZEWOŹNIK "BOLO" nie ponosi odpowiedzialności za przewóz paczek z tytułu kontroli Celnych, ich nielegalnych zawartości oraz ma prawo do roszczeń do zleceniodawcy.

4.PRZEWOŹNIK nie ponosi odpowiedzialności karnej cywilnej z niezastosowania przez PASAŻERA pasów bezpieczeństwa

5.PASAŻER, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza busa jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 800 PLN za każdy dzień wyłączenia busa z eksploatacji.

6.PRZEWOŹNIK ma prawo wysadzić PASAŻERA, który spożywa alkohol lub inne środki zagrażające bezpieczeństwu pasażerów

7.W obiekcie transportu zwanym "BUS" obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i ich pochodnych oraz zakaz spożywania alkoholu

8.PROMOCJA "5 przejazd za pół ceny"  lub "10 przejazd gratis nie dotyczy":
a) świąt z czerwoną kartką
b) świąt Wielkanocnych 
c) terminów od 01.12 do 20.01 każdego roku.
d) obowiązuje rok od dnia wydania karty promocyjnej (pierwszego przejazdu)

Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną na adres: bolobusydoniemiec@gmail.com w okresie trzech miesięcy od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun, następca prawny bądź pełnomocnik. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
 

Informacja dodatkowa do pasażerów :

1 Złożenie rezerwacji przejazdu przez Pasażera, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Przewoźnika "BOLO" 

1.1 Pasażer rezerwując przejazd wyraża zgodę bycia na własną odpowiedzialność biernym palaczem, podczas postojów

1.2 Przewoźnik Angelika  Michałuszko BOLO nie ponosi żadnych odpowiedzialności prawno, karno, cywilnych z tytułu zagrożenia życia i zdrowia

1.3 Kierowcy mogą, lecz nie muszą zrobić postój co 4-6 godzin

1.4 Pasażer który utrudnia ciągłą jazdę kierowcom z racji palenia wyrobów tytoniowych, może zostać przez kierowców wysadzony w bezpiecznym miejscu za zgodą Właściciela bez możliwości zwrotu kosztów podróży, kosztów zakupionego biletu

1.5 Przewoźnik może nałożyć karę finansową dla pasażera żądającego częstych postojów w kwocie do 10 tyś złotych, z racji gdy inni pasażerowie nie zdążą do pracy przez takiego pasażera

Informacje kontaktowe

Bolo busy logo w stopce

BOLO Busy do Niemiec
23-400 Biłgoraj

tel.+48 669 984 436
e-mail: bolobusydoniemiec@gmail.com